Политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни

ИвДжиЕм Трейд ЕООД спазва изискванията на действащото законодателство относно личните данни. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до Coresatin.bg, за нуждите на сключване на договор от растояние или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава. Администратор на данни на сайта (наричан по-нататък още „Ние“, “Нас”) е ИвДжиЕм Трейд ЕООД , регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 206244764 , e-mail: coresatinbg@gmail.com с тел.: +359878829992 и седалище на адрес: гр. София 1408, ул. Енос 6.

Тези правила се актуализират непрекъснато, за да отразят мерките, предприети от ИвДжиЕм Трейд ЕООД във връзка с Вашите лични данни.

Събиране на лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни само след изрично и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни. При получаване съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни.

На това основание можем да обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, включително данни за потребление на уебсайта.

Видове лични данни събирани:

При попълване на формуляра в нашия уебсайт или чрез пращате имейл с цел запитване, вие ни предоставяте следните данни:

– за поръчка на продукт – име, адрес, телефонен номер, email;

– При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба;

– при банково плащане – номер на банкова сметка.

Съхранение и обработване на данни

Ние обработваме и съхраняваме личните Ви данни с цел изпълнение на задълженията ни като страна по договор за продажба на стоки, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период. Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Предоставяне на данни на трети страни

Ние предоставяме събираните, обработвани и съхранявани данни на трети лица – администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението си по сключени договори за доставка на продукти, или събиране на вземания, дължими за доставените продукти, както и за изпълнение на законови задължения.

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да изпратите имейл на coresatinbg@gmail.com

Права на нашите потребители

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки наш потребител има право на:

  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
  • Достъп до собствените си лични данни;
  • Коригиране (ако данните са неточни);
  • Изтриване на личните данни;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата му са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

  • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
  • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Лица под 18г.

Услугите ни не са предназначени за деца. Ние не събираме, съхраняваме и обработваме Лични данни за лица под 18-годишна възраст, нито продаваме нашите продукти или услуги на тях. Ако дете ни е предоставило лични данни, родителят или настойникът на това дете може да се свърже с нас, за да изтрием информацията. Ако смятате, че може да имаме информация от лице на възраст под 18 години, моля свържете се с нас. Ако научим, че по невнимание сме събрали личната информация на дете, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията възможно най-скоро.

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на законите и разпоредбите за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Република България надзорен орган по защитата на личните данни се явява Комисията за защита на личните данни, имаща седалище на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518.